Monday, June 3, 2013

POLEMIKA: Odgovor Vladimira Stojnića na Vukomanovićev tekst

Neprekidne svežine satelita i drugi osveživači[1]


Kako i zašto?        Kako, i pre svega zašto polemisati sa tekstom koji u svom najvećem delu ne iskazuje bilo kakve poetičke problematizacije, i ne bavi se pitanjima poetike, tekstom koji na mnogim mestima koristi tabloidnu terminologiju, koji je krcat prevaziđenim shvatanjima odnosa književnosti i društva kao šireg konteksta, ali i nedoslednostima, slabo prikrivenim resantimanom, metodološkom neutemeljenošću i proizvoljnostima? Kako se postaviti prema takvoj „kritici“ nije nimalo jednostavno, niti bezazleno pitanje. Jedno od mogućih rešenja bilo bi: prepustiti takav tekst njegovim sopstvenim semantičkim zjapovima, ishitrenostima i anahronizmima koji ga sami, iznutra riju i minimaliziraju ono što je u njemu zaista rečeno i argumentovano; drugim rečima: ne reagovati i ostaviti ga u njegovom skromnom ambijentu, na njegovom fragilnom polju, i onda posmatrati kako se urušava. Zvuči primamljivo, ali iz društveno-istorijskih razloga opredelio sam se ipak da reagujem. Naime, smatram da je potrebno dekonstruisati, precizno razložiti i dijagnostifikovati takve tekstove ne zbog njih samih, već zbog književno-istorijske vertikale u koju se oni uključuju, a koja je prisutna toliko dugo u našoj kulturi, na pozicijama desno od centra, gde se iznova ponavljaju „tekstualni imperativi“ kao aksiomi u književnosti i gde se iznova minimalizira ono društveno i političko, a što je već osvojena tekovina savremene teorijske misli. Takvi anahroni pristupi tekstovima i uopšte pojavama kulture dobijaju i svoje najmlađe predstavnike, a među njima je i Vladimir Vukomanović kome su uvodni tekstovi 21. broja časopisa Agon poslužili kao poligon za pokušaje da takve stavove prezentuje. Napor dekonstrukcije ovog teksta pokazaće se kao opravdan zbog još jednog razloga, nikako manje bitnog. Analiza teksta (Još) nešto se dogodilo pokazaće da se ispod negativnih kritika često ne krije samo navodna vernost određenim estetskim ili etičkim modelima, već i u potpunosti profani razlozi: nezadovoljstvo sopstvenom pozicijom koja se u palanačkom duhu uvek doživljava kao neopravdano marginalizovana, nedovoljno prisutna, da iskoristim reč koja je Vukomanoviću, iz meni jasnih razloga, veoma mrska. Pa, da krenem redom.Interesna osnovaPočeću, naravno, društvenim i političkim pitanjem interesa za nastanak i objavljivanje teksta (Još) nešto se dogodilo. Interesi i motivi za nastanak tekstova, suprotno stanovištu Vukomanovića koje iznosi u svom tekstu, mogu se tumačiti i otkrivati uočavanjem određenih uslovljenosti, kroz analizu načina na koji su autori aktivni u okviru jednog društvenog polja, analizom njihove zastupljenosti u tekstovima određenih kritičara, kao i na osnovu svih drugih mogućih situacija kada oni eksplicitno ili implicitno iskazuju svoje poetičko-političke stavove. Apsurdno stanovište Vukomanovića da bi diskutovati o interesima i motivima za nastanak tekstova značilo diskutovati o nečemu što se, kako on to veli, ne može znati, negiralo bi postojanje tumačenja i društvenu kritiku svelo na bukvalističke konstatacije i opise, što ni sam Vukomanović ne praktikuje tumačeći upravo društvene pozicije Agona u svom tekstu. Pitanje zašto neki tekst nastaje, pitanje njegovog motiva u polemikama često se ukazuje kao ključno pitanje. Koji je interes Vladimira Vukomanovića da kritikuje navedene tekstove objavljene u Agonu? Ti interesi tiču se Vukomanovićevog navodnog nezadovoljstva navodnom samopromocijom uredništva Agona i raspodelom uticaja u domenu predstavljanja mlade srpske poezije, te pozicijom Agona u tom pogledu. Iza ovih navodnosti, mogu se prepoznati Vukomanovićeva nezadovoljstva sopstvenim kritičarskim, antologičarskim i naročito pesničkim pozicijama koje on sam zauzima. Kako to možemo argumentovati? Sam tekst (Još) nešto se dogodilo na više mesta, svojom intonacijom, sistemom pokuda i sa druge strane pohvala, diskretno strukturira veštačku podelu na dve struje u praćenju mlade pesničke scene, a kada te struje konstruiše, autor navedenim površnim vrednosnim predznacima, odnosno pohvalama i kritikama opredeljuje „ispravniju“ grupaciju koja bi se imala suprotstaviti navodnoj hegemoniji uredništva Agona, pa se svojim tekstom upisuje u tu navodnu grupu. Taj nivo teksta vidljiv je na onim mestima gde njegov autor staje u odbranu onih međusobno raznolikih i udaljenih prezentovanja mlade srpske poezije koji ne potiču od Agona i njegovih urednika, a ogledaju se u panoramskim tekstovima Vanje Radaković i Gorana Korunovića. Stvaranje ovakvih frontova autor obavlja diskretnim jukstaponiranjem aktivnosti sa jedne strane Agona, i sa druge strane pomenutih „ispravnih“ ili makar „ispravnijih“ panoramskih tekstova. Ovakve strategije binarnih opozicija odraz su transparentnih ideoloških isključivanja koja su u svojoj biti politička, i tiču se Vukomanoviću mrskih društvenih kategorija kao što su prisustvo, legitimaciona moć, interes itd. Dakle, to su one kategorije koje Vukomanović, iako pokušava da podrži ideju o poeziji kao neprekidnoj svežini sveta, ipak kao konsekvencu ne može izbeći, pa Agon kritikuje i iz ovakve, političke i interesne vizure. Međutim, još bitnije, u stanju sam da dokazujem da ovakve binarne opozicije sa vrednosnim predznacima Vukomanović postavlja ne samo iz poetičkih razloga, već i iz ličnih. Naime, on sam je kao autor pomenut u oba panoramska teksta koja pokušava da odbrani od napada urednika Agona Bojana Savića Ostojića, i u onom koji Korunović objavljuje u Danasu (gde je njegova poezija okarakterisana kao hermetična lirika), i u onom koji Vanja Radaković štampa u Beogradskom književnom časopisu (ona ga navodi kao pesnika i kritičara, a citira samo kao kritičara kada govori o meta-jezičkim poetikama). Sa druge strane, a to je veoma bitno: Vladimir Vukomanović nije pomenut u panoramskim tekstovima o srpskoj novoj poeziji u Agonu jer tokom prethodne tri godine koliko se oni objavljuju on uopšte nije štampao knjigu pesama, a takođe njegova poezija izostaje i iz svih onih izbora koje sam priredio, samostalno ili sa Vladimirom Đurišićem (izbor Prostori i figure, temat u časopisu Ars i panorama Van, tu: free). Stoga Vladimir Vukomanović svojim tekstom poručuje, između ostalog, i to kako je on neopravdano izostavljen iz onih izbora koje je priredio jedan od urednika Agona i iz te lične pozicije konstruiše svoj tekst-napad na isti taj Agon, koji se za njega javlja kao simbol i personifikacija njegovog sopstvenog pesničkog ne-prisustva. U tom smislu nije nevažna i činjenica da je autor teksta (Još) nešto se dogodilo slao svoje poetske priloge uredništvu Agona, kako bi oni bili objavljeni u časopisu, ali ih uredništvo nije prihvatilo. Dakle, ovi frontovi (Agon vs. svi drugi) plod su Vukomanovićeve ambicije da i on negde bude prisutan, odnosno razlog njihovog nametanja od strane Vukomanovića vidim u njegovoj težnji da po svaku cenu pripadne nekom kolektivnom kontekstu. Kada to nije uspeo da uradi poezijom, esejistikom i antologičarskim radom, on to pokušava da učini pamfletskom kritikom tekstova objavljenih u Agonu. Tako tekst (Još) nešto se dogodilo ima funkciju preporuke njegovog autora onoj strani koju je ovom ideološkom i uprošćenom binarnom opozicijom, diskretno ali pogrešno već oivičio, a koja je u svojim panoramskim tekstovima, makar u najopštijim nabrajanjima pomenula i njegovu poeziju i kritičarski rad, na čemu je on zahvalan. Sada, kada je ponuđen odgovor na pitanje zašto je nastao tekst (Još) nešto se dogodilo, i zašto autor tog teksta staje iza panoramskih tekstova Korunovića i Radakovićeve, možemo se baviti njegovim pojedinostima.


Rušilački naboj i isprazne teoretizacije


Već na samom početku teksta Vukomanović se diskredituje iz polja ozbiljne i poštene polemike koristeći sintagmu: rušilački naboj koji je, kako sam kaže, primetio u navedenim tekstovima 21. broja Agona. Pa iako Vukomanović na početku svog teksta pohvalno piše o Agonu uopšte, i sintagmu rušilački naboj koristi isključivo za uvodne tekstova Agona broj 21, smatram da je upotreba ovakvih stilski rđavih, uslovno rečeno teških” reči, u slučaju Agona neprimerena, baš zbog svega onoga što je Agon do sada učinio na prezentovanju mlade srpske poezije. Podsećam zato ovom prilikom, ne Vukomanovića koji to dobro zna, već čitaoce da časopis Agon već tri godine afirmiše mladu srpsku poeziju, njenim sistematskim predstavljanjima, ali i specijalima koji prave kritičarski presek godišnje nove srpske pesničke produkcije. Uostalom, u tim specijalima je i sam Vukomanović, kao prikazivač, učestvovao. U godinama koje prethode 2012, kada se malo ko sistematski bavio poezijom koju su pisali mladi srpski pesnici i pesnikinje, Agon je upravo ovo polje forsirao. O valjanosti načina na koji je Agon to radio svakako može i mora biti reči, ali koristiti stilski rđavu, floskularnu sintagmu rušilački naboj za aktivnost časopisa koji je upravo svojom delatnošću generisao, okupio i donekle strukturirao makar jedan deo mlade srpske poezije, odraz je koliko lošeg spisateljskog stila, toliko i izostanka elementarnog kritičarskog poštenja. Na taj način, autor pravi zamenu teza, pa upravo promociju tog konteksta koji označavamo kao nova srpska poezija, naziva samopromovisanjem uredništva Agona. Na kraju, čitaocima prepuštam da procene u kojoj meri tumačenja određenih pojava na pesničkoj sceni koja su predmet uvodnih tekstova 21. broja Agona, a koja su očigledno drugačija od onih koje Vukomanović ima, opravdavaju upotrebu sintagme rušilački naboj.
Nakon ovog društvenog uvoda, Vukomanović u svom tekstu prelazi na obrise poetičkih konstatacija, pa nakon što je, doduše skromno, dozvolio da pogled na scenu treba da obuhvati i društveno-političke aspekte, izjavljuje da vrednovanje nije samo politički čin, kako su to autori tekstova Agona po njemu implicirali, ali se oseća isuviše nekompetentnim da brani tu tezu, pa svoje razmišljanje na temu brže-bolje okončava time da: isprazna teoretizacija ume da bude prilično besplodna (Vukomanović). Da li bi se primenom ove, za mene frapantne sintagme, mogle odbaciti i čitava nauka o književnosti i filozofija kao isprazne i besplodne teoretizacije, kad god nešto treba makar malo podrobnije obrazložiti? Međutim, ovakav način na koji se Vukomanović odnosi prema teoriji, i potrebi izvođenja sopstvenih stavova simptomatičan je, na osnovu njega takođe tumačim i zaključujem, i on mi pomaže da shvatim i druga tamna mesta njegovog teksta.
Dalje u tekstu, Vukomanović se navodeći delove teksta Jelene Milinković i Bojana Savića Ostojića ostrvljuje na termin prisustva na pesničkoj sceni, spočitavajući neopravdano autorima Agona zanemarivanje pesničkog teksta, odnosno pesama kako on to kaže. Umesto da argumentuje izrečeni stav da autori ovih tekstova pesnički tekst smatraju nevažnim (što nikako ne bi uspeo i da je pokušao) on vrši karikaturalno predimenzioniranje značaja prisustva u ovim panoramskim tekstovima, pokušavajući da im se podsmehne. Još jednom mu zato poručujem ono iza čega čitava redakcija Agona stoji: prisustvo autora u književnom životu, odnosno sve njegove aktivnosti vezane za poeziju značajne su društvene kategorije koje valja analizirati i njima se baviti, a koje anahroni kritičari poput njega, po pravilu prenebregavaju i podsmevaju im se. U toj esencijalističkoj pozi kakva je u savremenom teorijskom svetu prevaziđena pre pola veka, Vukomanović negira, ili makar neargumentovano minimalizira društvene okolnosti koje ravnopravno sa tekstovima učestvuju u formiranju značaja dela. Prisustvo nekog autora ne određuju samo pesničke knjige i ciklusi objavljeni u časopisima (drugim rečima: tekstovi), već i članstva u uredništvima časopisa, način organizovanja književnih večeri, odnos prema nagradama, pripadnost neformalnim grupacijama koje imaju svoje stavove, nastupi, odnosno čitanja poezije i niz drugih uloga koje ravnopravno učestvuju u kolopletu književnog života. S obzirom da već osam godina nije objavio pesničku knjigu, i s obzirom da godinama ne objavljuje poeziju u relevantnim časopisima[2], a opet je prisutan, pa makar i tekstom kakav je (Još) nešto se dogodilo, Vladimir Vukomanović je prvi koji bi trebalo da shvati značaj prisustva.
Kritikujući to prisustvo sledećim rečenicama kojima komentariše tekst Bojana Savića Ostojića: I gde, u kojoj grupi, valja tražiti autora samog teksta? Ako njega treba videti kao deo tog talasa koji izaziva tektonska pomeranja i sva se zbivanja prema njemu upravljaju, onda priznajem kako mi nije lako da se otmem utisku da ova slika predstavlja (i) izraz, u najmanju ruku, neumerenog egocentrizma, Vladimir Vukomanović, dodeljujući autoru teksta centralno mesto u nekakvim zbivanjima, što niko nikada nije implicirao, praktično uskraćuje mogućnost bilo kom učesniku nekog događaja da taj događaj komentariše, kako ne bi bio proglašen egocentrikom, što je apsurdno. Takvom argumentacijom i sam Vukomanovićev tekst bio bi egocentričan (što on i jeste, ali iz drugih razloga) zato što govori o događajima u kojima je i sam učestvovao, makar kao kritičar. Da li stoga, za Vukomanovića izražavanje potrebe da se osveste i komentarišu situacije u kojima i sami komentatori učestvuju, predstavlja egocentrizam?


Kolaž tehnika i uzimanje moći


O tome kolika je pak razmera Vukomanovićevih metodoloških nekorektnosti svedoči  nevešta upotreba, u polemikama dobro oprobane strategije „cepanja“ tekstova i izvlačenja delova iz konteksta, i potom pridavanja sopstvenog smisla tim delovima, u skladu sa vlastitim ideološkim potrebama. Vukomanović odlazi i korak dalje, pa to čak ne radi samo u okviru jednog teksta, odnosno jednog autora, nego kompilira tekstove različitih autora, konkretno Bojana Savića Ostojića i Jelene Milinković, nastavljajući na reči jednog autora delove teksta drugog autora, kao da je reč o jednom autoru i jednom tekstu. Cinizam i apsurd ovakvog postupka ne mogu opravdati, ali mogu pokušati da ga razumem iz vizure teksta (Još) nešto se dogodilo: naime, na brojnim mestima u ovom tekstu Vukomanović percipira autore uvodnika Agona kao jedan, zbirni entitet, negirajući im zasebnost, u skladu sa njegovim sopstvenim, kolektivno-ideološkim svetonazorima. Iz njegove vizure ovi autori ne postoje kao zasebni autori sa tekstovima, mišljenjima, stavovima i stilovima koji se ne moraju i često se i ne poklapaju. Na osnovu toga je vidljivo da on Agon shvata kao ideološku i uniformnu platformu, kao propagandno-poetičku formaciju, a ne kao časopis koji je do sada objavio radove preko dvesta autora najrazličitijih poetika, i koji uređuju ljudi različitih estetskih, čitalačkih, pa čak i uređivačkih uzusa.
Sada ću, na samo jednom primeru prezentovati kako to Vukomanović kompilira tekstove Bojana Savića Ostojića i Jelene Milinković, ne mareći šta dalje u njima piše i kako se to odražava na smisao. Vukomanović navodi: Jer, zahvaljujući „ličnim zalaganjima i udruživanjima pesnika, i njihovim prisustvom (sic...) u ustanovama i redakcijama časopisa i izdavačkih kuća“ (Ostojić) 2012. godina je „ona za koju možemo reći: nešto se dogodilo“ (Milinković) i ona će „u neizvesnim tokovima književne istorije ostati zabeležena (...) kao relevantna i verovatno prelomna (sic...) za generaciju pesnika i pesnikinja rođenih nakon 1975. godine“ (Milinković).
A evo kako deo teksta Jelene Milinković izgleda kada mu se samo ne oduzme poslednja rečenica u pasusu, a koja relativizuje i ono što je autorka prethodno izjavila, a što Vukomanoviću ne odgovara da navede:
Dakle, nešto se dogodilo na sceni i koliko god je to nezahvalno proricati, opravdano je pretpostaviti da će u neizvesnim tokovima književne istorije ostati zabeležena 2012. godina, kao relevantna i verovatno prelomna za generaciju pesnika i pesnikinja rođenih nakon 1975. godine. Ipak, baš zbog ove sublimacije izvanknjiževnih okolnosti, čini se da su godine koje su pred nama, one u kojima na red dolazi govor o individualnim ostvarenjima i rad na kristalizaciji i pozicioniranju pojedinačnih poetika u okvirima srpske i regionalne poezije. (podvukao V.S.)
Dalje u svom tekstu Vukomanović kritikuje moju poziciju kao priređivača koju doživljava kao poziciju moći, konstatujući da se moje ime ponavlja u priređivanju izbora nove srpske poezije koji su se pojavili tokom 2012. godine, a ranije u tekstu navedeno je koji su to izbori. Ovu činjenicu autor teksta koristi kako bi mi umanjio pravo da komentarišem neke tendencije na mlađoj pesničkoj sceni, da kritički čitam događaje na istoj toj sceni. Ostaje nejasno, i Vukomanović to ne objašnjava, zašto bi moje apostrofiranje onih koji imaju pozicije da mladu poeziju predstavljaju, a umesto da to čine radije se paušalno žale na teško stanje, zašto bi dakle to apostrofiranje bilo delegitimisano priređivačkom ulogom u navedenim izborima? Baš suprotno, preuzimanje odgovornosti i obaveze pravljenja ovih izbora može samo osnažiti poziciju zauzimanja takvih stavova spram onih koji nisu dali doprinose predstavljanju mlade srpske poezije, a za to su imali prilike. Dalje, ono što Vukomanović svesno propušta da naglasi jeste činjenica da sam sve te izbore priredio ili ko-priredio u potpunosti na poziv izdavača i urednika, a ne na sopstvenu inicijativu niti preporuku, čak ni u posrednom vidu. Pravljenje ovih izbora samoinicijativno su mi ponudili Goran Petrović i Vladimir Đurišić, i ja sam te pozive prihvatio, pa ostaje nejasno kako sam to, po Vukomanovićevim rečima, simboličku moć uzeo (podvukao V.S.) za sebe? Da li je i Vukomanović uzeo simboličku moć za sebe kada je prihvatio isti takav poziv Gorana Petrovića da priredi knjigu izabrane mlade srpske proze? Da li je po njemu problem to što sam ja taj poziv dobio sa dve različite strane, a on sa jedne? I da je dobio i on poziv sa druge strane, da li bi ga odbio kako ne bi uzeo previše simboličke moći za sebe? Vladimir Vukomanović o tome ništa ne govori u svom tekstu, pa su njegove kritike i u ovom delu neosnovane i licemerne. I na ovom mestu u svom tekstu autor pokazuje teorijsku neupućenost, prebacujući mi da sam ponavljanjem određenog broja imena, ako ne i svih, u ovim izborima, iako deklarativno protiv kanona, i sam napravio kanon. Autoru očigledno nije poznata ideja o ultimativnoj nemogućnosti stvaranja mimo linija najrazličitijih tradicija, odnosno o pravljenju paralelnih kanona, onih koji se baziraju na drugačijim poetičkim osnovama od dominantnih. Ja nikada nisam negirao činjenicu da se ovi pesnici upisuju u jedan od mogućih paralelnih kanona samim činom objavljivanja knjige kod izdavača kakav je Službeni glasnik. Sa druge strane, da je nekome od njih to smetalo odbili bi da svojom poezijom doprinesu knjizi. Međutim, ako se Vukomanoviću čini da su pesnici koji su uključeni u ove izbore deo nekakvog zvaničnog establišmenta srpske književnosti, i to zbog toga što im je poezija štampana u dva ili tri izbora, onda on, najblaže rečeno, nimalo ne poznaje prilike na književnoj sceni Srbije, što uostalom ubedljivo i dokazuje tekstom (Još) nešto se dogodilo.
Na ovom mestu potrebno je skrenuti pažnju i na ono što je lako uočljivo, ali nimalo nevažno u vezi sa tekstom (Još) nešto se dogodilo. Naime, Vukomanović se u svom pamfletu ni u najmanjoj meri ne bavi kritikom poetika prisutnih na novoj srpskoj pesničkoj sceni, njegov tekst ne nudi neslaganje sa nekim poetičkim modelima, njihovu argumentovanu kritiku, niti sa druge strane zastupanje nekih drugačijih poetičkih modela od onih koji se mogu čitati u Agonu. Drugim rečima: njegov tekst ne poziva na polemiku po bilo kojim poetičkim i uopšte tekstualnim osnovama, već samo po onim koje upravo spočitava uredništvu Agona: društvenim i vanknjiževnim, pitanjima koja doživljava kao pitanja uticaja i moći, onih polja u kojima bi želeo u većoj meri da sudeluje, ne krijući nezadovoljstvo što u tome ne uspeva. Za Vukomanovića je, dakle, sekundarna tema rasprava o mogućim dometima i ishodištima pojedinih poetskih izraza, pesničkim stilovima i njihovom značenju, mogućnostima angažmana u tekstu, poetičkim uticajima vidljivim u poeziji, odnosu prema tradiciji i prema aktuelnoj poeziji regiona, mogućim zajedničkim tematsko-formalnim karakteristikama generacije, ili nasuprot tome, razlikama koje postoje među pripadnicima iste. Ni na tom mestu, dakle na nivou poetike i teksta, kojima nominalno pridaje jedinu relevantnost, Vukomanović se ne oseća dovoljno kompetentnim da iskaže argumentovano neslaganje sa kojim bi se moglo polemisati.Odbrana i poslednji daniŠto se tiče zamerki Vladimira Vukomanovića na komentarisanje društvenog položaja edicije Caché u tekstu Bojana Savića Ostojića, autor nastavlja i ovde da praktikuje metode koje je predstavio i ranije u svom tekstu: upotrebu neprimerenog rečnika koji se javlja kao posledica lične ozlojeđenosti i podmetanja kroz tendenciozno „seciranje“ tekstova koji mu ne odgovaraju. Upotrebu reči „kukavica“ u Vukomanovićevom tekstu, koju on kao „pravo značenje“ navodno izvodi, a u stvari sam uvodi i onda pokušava da njeno značenje podmetne tekstu Bojana Savića Ostojića, neću komentarisati podrobnije. Ta reč predstavlja simbolički „krik“ nemoći i ljutnje, pa zaslužuje da nadalje bude ignorisana, ali zadržaću se na onome što je daleko značajnije: načinu na koji Vukomanović konstruiše paralelna značenja tuđih tekstova, u skladu sa svojim ciljevima. Vukomanović ovde opet negira različite autorske identitete, pa pominjanje edicije Knjižuljak koju uređuje Bojan Savić Ostojić u tekstu koji potpisuje Jelena Milinković povezuje sa samopromovisanjem. Ostaje nejasno, na elementarnom logičkom nivou to je gotovo tragikomično, na koji se način Bojan Savić Ostojić može „samopromovisati“ tekstom Jelene Milinković? Dalje, napominjem da su ediciji Knjižuljak u tekstu Jelene Milinković posvećene samo dve, u potpunosti faktografske rečenice, bez ijedne vrednosne ocene u njima. Da bih pocrtao koliko je besmisleno ove rečenice nazvati hvaljenjem, prenosim ih ovde u celini: „U protekloj godini pokrenuta je još jedna samizdat edicija, u uredništvu Bojana Savića Ostojića, pod nazivom Knjižuljak. Knjižuljak pokušava (podvukao V.S.) da relativizuje megalomanski pristup sastavljanju knjiga, pa tako afirmiše minimalizam, a ove svedene knjižice za čiju su izradu u formi ručnog rada zaduženi Milica Jovanović i Goran Savić Ostojić, promovišu ono pojedinačno u književnosti, više pesmu i ciklus nego koncept dovršene knjige.“ (Milinković) U daljem delu svog teksta, Vukomanović će drugu rečenicu citirati isključivo u isečku koji ne obuhvata reč: pokušava, a na osnovu koje bi bilo lako zaključiti da nikakvo hvalisanje nije na delu. Ta reč: pokušava kojom se relativizuje svaki određeni i konačni sud o Knjižuljku, Vukomanoviću ne odgovara, pa je on ignoriše nakon prvog citiranja. Ideja Vladimira Vukomanovića o neprimerenom samopromovisanju Knjižuljka kao samizdata još je licemernija ako se ima u vidu da, za razliku od edicije Caché, na primer, koja štampa isključivo poeziju članova sopstvene grupacije, Knjižuljak nema takvu zatvorenu, samodovoljnu uređivačku platformu, već štampa pored poezije raznih domaćih autora, i dela prevedene poezije, kao što je, na primer, re-izdanje prve knjige čuvenog slovenačkog pesnika Tomaža Šalamuna. O tome koliko su licemerni i bespredmetni Vukomanovićevi navodi o samopromovisanju urednika Agona, i paralelna negodovanja zbog kritike edicije Caché, svedoči i činjenica koju Vukomanović dobro zna, ali je izabrao da je ignoriše: upravo časopis Agon jedini je koji je sistematski prezentovao poeziju edicije Caché, objavivši prikaze svih sedam knjiga koje su u navedenoj ediciji do sada objavljene. Izvan Agona, i izuzev nekoliko prikaza Gorana Korunovića koji je i sam član grupe koja štampa tu ediciju, niko o tim samizdat-knjigama nije pisao. Vukomanović sve to ignoriše, pokušavajući da stvori frontove na mlađoj pesničkoj sceni kako njemu to odgovara, da bi nakon toga imao gde da se pozicionira.
Međutim, tek kada po treći put uzastopno nastoji da „odbrani“ istog pojedinca od navodnih napada, istu instancu kroz tri različite inkarnacije, Vukomanovićeva pristrasnost od simptomatične postaje neukusno otvorena i kolokvijalno rečeno: navijačka. Nakon negodovanja zbog opisa panoramskog teksta Gorana Korunovića objavljenog u Danasu (Agon br. 21, tekst Oko poezije, 2012, Bojan Savić Ostojić), nakon negodovanja zbog kritike edicije Caché kojoj Korunović pripada (Agon br. 21, opet tekst Oko poezije, 2012, Bojan Savić Ostojić), Vukomanović negoduje i zbog komentara Korunovićeve pozicije u okviru pesničke grupe kojoj pripada, a koji su objavljeni još u Agonu br. 16. Ono što naizgled, ali samo naizgled može začuditi jeste potreba Vladimira Vukomanovića da se u tekstu (Još) nešto se dogodilo bavi delovima teksta Pesnički prostori u 2011. koji smo zajednički potpisali Jelena Milinković i ja, a koji je deo Agona broj 16, objavljenog u januaru 2012, dakle pre skoro godinu i po dana. U pitanju je tekst koji je pratio pesničku produkciju srpske poezije koju pišu mladi autori, a koja je štampana tokom 2011, kao što i sam naslov govori. I zaista, kakav je motiv da se Vukomanović baš danas bavi određenim delom tog teksta koji je napisala Jelena Milinković, a koji se tiče Gorana Korunovića i njegove pozicije u tada tek nastaloj pesničkoj grupi? I zašto Vukomanović nije reagovao ranije povodom ovoga? Podsećamo da je on bio saradnik baš u tom broju Agona i da je pisao o knjizi Filipa B. Vukotića. Čini se da je Vladimir Vukomanović ocenio da je tek sada pravi trenutak da to uradi, i stoga je potvrdio ironične navode iz teksta Oko „nove poezije“, 2012, one navode Bojana Savića Ostojića koje je kritikovao, da su „oni koji su imali nedovršene rukopise, nastojali su da ih što pre dovrše, objave, ne bi li se našli na pesničkoj mapi, dok još ima mesta za ucrtavanje.“ Međutim, Vukomanović to ucrtavanje ne sprovodi poezijom, odnosno svojim eventualnim pesničkim rukopisom, već pamfletskom kritikom tekstova urednika Agona, kako bi požurio da se još jednom preporuči i odigra svoju ulogu branioca – satelita, onome kome nikakva pomoć u ovom slučaju nije ni potrebna. Iz tih razloga se javlja ovo zakasnelo reagovanje, Vukomanović njime poručuje da njegovo simboličko dok još uvek nije došlo. Iako je to dok ima vremena u tekstu Bojana Savića Ostojića osenčeno ironijom, i iako je i najpovršnijem čitaocu jasno da Savić Ostojić ne podržava takve karikaturne aktivnosti pesnika, već ih prepoznaje i ironizuje, Vukomanović ga bukvalno shvata, pa se osetio „prozvanim“ da „vreme koje ističe“ iskoristi, stoga se i vraća čak i na stvari koje već odavno nisu aktuelne, a na koje je mogao reagovati i ranije, bilo kad tokom prethodnih godinu i po dana. On ovim postupkom poručuje da je i tada o tome imao mišljenje, ali i da je odlučio da ga iz nekog, po svoj prilici kalkulantskog razloga, sve do sada uskrati drugima. Pita se Vukomanović na tom mestu zašto bi nas zanimalo to što Korunovićeva „pozicija“ unutar grupe nije bila precizirana. Odgovaram: zato što su autori Agona slobodni da komentarišu ne samo tekstove, već i druge pojave na mlađoj pesničkoj sceni, naročito one koje su simptomatične, i nikako ne nevažne. Zanimalo je to autorku teksta iz istog razloga iz kojeg Vladimir Vukomanović i objavljuje svoj tekst (Još) nešto se dogodilo, komentarišući društvenu poziciju Agona na primeru tekstova kojima se „bavi“. Kada se pita koliko činjenica da se objavljivanje Korunovićeve pesničke zbirke u okviru Poveljine edicije u izvesnoj meri sukobljava sa subverzivnim usmerenjem grupe (Milinković), kada se pita dakle koliko ta činjenica utiče na čitanje teksta Korunovićeve knjige ili bilo koje druge knjige članova pesničke grupe, Vukomanović pokušava da negira autorki teksta pravo da komentariše, pored poezije tih knjiga o kojima ona podrobno piše na istom mestu, i društvene činjenice u koje spadaju i motivi okupljanja pesnika i uloga pojedinca u takvim okupljanjima. I opet, Vukomanović očigledno ne shvata da promišljanje savremene poezije, njene funkcije, dometa i položaja u savremenom društvu podrazumeva analizu i drugih činilaca, pored tekstualnih. Anahrona, esencijalistička „kritičarska“ vizura koju pokušava da praktikuje ne dozvoljava mu da shvati ove uslovljenosti. Što se tiče nadmene zamerke na neobaveštenost autorke teksta koja po njemu nije znala činjenicu da je Korunović svoju prvonapisanu zbirku davno dao Povelji[3] (Vukomanović), on ovde prenebregava činjenicu da se rukopisi poslati izdavačima na čije se objavljivanje čeka u jednom dužem periodu (godinama), mogu i povlačiti. Prenebregava činjenicu da je to povlačenje naročito opravdano ukoliko se okolnosti društvenog delovanja autora promene i ukoliko on počne promovisati samizdatsko, navodno subverzivno prisustvo na sceni koje mu omogućava da samo-izdaje svoje knjige. Naravno, čitav ovaj osvrt na deo teksta Jelene Milinković iz Agona broj 16 opet ima funkciju preporuke Vladimira Vukomanovića, i još ga jasnije definiše upravo kao satelit koji svoju funkciju iscrpljuje u obrtanju oko nekog centra čija ga gravitaciona sila neodoljivo privlači.


Zaključak


Dozvoliću sebi pri kraju jedan delimično metaforičan zaključak, sublimaciju reagovanja Vladimira Vukomanovića, u svega par reči: autor pokušava tekstom (Još) nešto se dogodilo da, čineći niz logičkih i metodoloških grešaka i nekorektnosti, stabilizuje svoju orbitalnu putanju oko privlačnog centra za koji se opredelio dok još ima vremena, citira pritom pesnika Dušana Matića da je poezija neprekidna svežina sveta, pokušavajući valjda tom metaforom da negira potrebu analize društvenih pojava vezanih za poeziju i negoduje što su autori tekstova Agona tumačili te pojave na savremenoj pesničkoj sceni Srbije na način koji se njemu ne dopada. I to je, u stvari, sve.
Na samom kraju, obaveštavam Vladimira Vukomanovića, čitaoce, kao i eventualne „umešače“ u ovu polemiku da je ovo moj prvi i poslednji tekst na zadatu temu. Drugim rečima: neću se više osvrtati na eventualna buduća Vukomanovićeva oglašavanja povodom tekstova i aktivnosti Agona, već ću ih prepuštati njima samima. Ako je suditi po tekstu (Još) nešto se dogodilo, stil tih eventualnih tekstova, njihova sposobnost argumentacije i relevantnost postavki na kojima se baziraju, sami će sebe podrivati i obesmišljavati, i to po svoj prilici bolje nego što bih sam umeo. A osim toga, iako to zvuči kao fraza, ali zaista imam pametnijeg posla.

____________________________________________________________________________________________[1] Ovaj tekst je nastao kao odgovor na tekst Vladimira Vukomanovića, (Još) nešto se dogodilo. Odgovor se ne osvrće jedino na poglavlje Jezik iskustva u Vukomanovićevom tekstu, poglavlje koje će biti predmet zasebnog odgovora Bojana Savića Ostojića.

[2] Izuzetak je Elektronski časopis Libartes gde je Vukomanović tokom prethodnih godinu dana u dva navrata objavio pesme.

[3] Koliko je apsurdna ova optužba za neobaveštenost govori i činjenica da je jedan ciklus iz rukopisne verzije te zbirke objavljen upravo u Agonu, i to upravo tokom tog perioda čekanja autora na njeno objavljivanje, Agon broj 5, oktobar-novembar-decembar 2009,Vladimir StojnićNo comments:

Post a Comment